3 cấp lọc:

1. Sediment 5 mircon

2. Than dạng hạt

3. Than dạng khối