Lux International là một công ty Thụy Sĩ với nhiều văn phòng có mặt trên toàn thế giới. Ở Châu âu, Châu Phi và Mỹ Latin, Lux đã và đang hiện diện hơn 100 năm dưới thương hiệu LUX. Từ ngày thành lập Forbes Lux group, trụ sở tại Thụy Sĩ cùng với đối tác Công ty Eurekar Forbes Ấn Độ, Lux hoạt động thành công hơn ở thị trường châu á Thái Bình Dương, chuyên cung cấp những sản phẩm sinh hoạt phục vụ sức khỏe tốt. Hơn thế nữa, Lux International có sở hữu 50% cổ phần của Công ty AMC Classic Nam Phi, một công ty bán hàng trực tiếp lớn nhất Nam Phi, mới gần đây đã bắt tay làm việc với đối tác ở Úc, New Zealand, Mỹ và Canada. Lux International kế hoạch sẽ hiện diện trên ở 50 quốc gia vào năm 2017. Để biết đất nước của bạn thuộc nhà phân phối nào để liên lạc, vui lòng chọn khu vực của bạn trong danh sách ở dưới

Lux International is a Swiss company with operations around the world. In Europe, Africa and Latin America, Lux has been operating for over 100 years under its principal brand Lux. Since founding the Forbes Lux Group, Switzerland together with its partner company Eureka Forbes India, Lux furthermore operates successfully in Asia Pacific, exclusively selling its premium healthy living products under the recognized brand “Forbes”. Furthermore, Lux International owns a 50% stake in one of South Africa’s leading direct sales company, AMC Classic South Africa and has recently started new distribution partnerships in Australia, New Zealand, USA and Canada. Lux International plans to be represented in 50 countries by the year 2017. To see the contact details and get in touch with the organisation in your country please choose your region out of the list below.

Nguồn/ Source: www.luxinternational.com

luxfr